Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec
Ohrady
Obec Ohrady
Obec
Ohrady
Obec Ohrady
Obec Ohrady Obec Ohrady

Rýchle odkazy Jednoduchý prístup k užitočným informáciám z našich stránok.

Partnerské obce

erb ohrady  erb strekov  erb mostova

erb tiszakurt Erb hajokurt erb erdokurt

 

Dohoda  o partnerstve a vzájomnej spolupráci,

ktorú uzatvorili

Obec Strekov

so sídlom Blatná č. 1036, 941 37 Strekov, Slovenská republika, IČO: 00309273, zastúpená Jánom Téglásom, starostom,

Obec Mostová

so sídlom, 925 07 Mostová 120, Slovenská republika, IČO: 00306096, zastúpená JUDr. Tiborom Rozsárom, starostom,

Obec Ohrady

so sídlom, Nový rad 267, 930 12 Ohrady, Slovenská republika, IČO: 00305634, zastúpená Ing. Anikó Rabay, starostkou, 

Obec Tiszakürt

so sídlom, Hősök tere 1, 5471 Tiszakürt, Maďrská republika, zastúpená Dr. Kiss Györgyné,  starostkou

Obec Erdőkürt

so sídlom Kossuth út 51, 2176 Erdőkürt, Maďrská republika, zastúpená Katarínou Szebenszki Palik, starostkou,

Obec Hejőkürt

so sídlom Szent István út 62, 3588 Hejőkürt, Maďrská republika, zastúpená Stellou Sztrezenecki, starostkou

 

s vedomím zodpovednosti za rozvoj regiónov a  s ohľadom na rámcovú Zmluvu medzi  Slovenskou republikou  a  Maďarskou  republikou  o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci dohodli sa predstavitelia týchto krajín na hlbšej  cezhraničnej spolupráci.

Dohoda je založená na zásadách rovnoprávnosti v zmysle Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, ktorý schválila Rada Európy v roku 1980  a na zásadách Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci podpísanej v Paríži 19. marca 1995.

Účastníci dohody na Slovensku a v Maďarsku (ďalej už len „partneri“) v súlade s dobrými medzinárodnými vzťahmi Slovenskej republiky a Maďarskej republiky vyslovujú presvedčenie, že pokladajú za dôležité prehĺbiť dvojstrannú spoluprácu aj na úrovni samospráv. Partneri preto v tejto dohode potvrdzujú posilnenie záujmu a zámeru o vytvorení partnerskej spolupráce, cieľom ktorej je vzájomná podpora zámerov oboch partnerov a regionálny rozvoj.

Čl. I

1.   Cieľom tejto Dohody je oficiálne potvrdiť záujem o spoluprácu pri organizovaní aktivít podporujúcich ekonomickú, vedeckú, humanitnú, duchovnú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť.

2.   Partneri, v súlade so svojimi právomocami súhlasia, že spolupráca sa bude týkať predovšetkým nasledujúcich oblastí:

–         rozvoj výchovy a vzdelávania,

–         rozvoj kultúry a športu,

–         rozvoj cestovného ruchu

–         rozvoj cezhraničnej spolupráce,

–         regionálny rozvoj a regionálne vzťahy,

–         ochrana  životného prostredia,

–         rozvoj vidieckeho priestoru,

–          rozvoj hospodárstva, malého a stredného podnikania,

–          rozvoj informačných technológií,

–          vzájomná komunikácia odborných komisií,

alebo v akejkoľvek inej oblasti spoločného záujmu, pokiaľ ak to umožňujú kompetencie a právomoci samospráv v súlade s platnými právnymi predpismi oboch štátov.

Čl. II

1.   Partneri podporujú vzájomnú spoluprácu samospráv, ustanovizní a občianskych združení nachádzajúcich sa na ich geografickom území, so zvláštnym zreteľom na granty Európskej únie. Partneri budú svoju spoluprácu uskutočňovať v rámci spoluúčasti na spoločných programoch Európskej únie a jej jednotlivých inštitúcií a fondov.

2.   Uzavretím tejto dohody partneri zároveň vyjadrujú súhlas s vytvorením európskeho

      partnerstva, pomocou ktorej môžu docieliť vyššiu efektivitu v Európskej komisií pri  posudzovaní ich spoločných projektov.

3.    Partneri budú vzájomne informovať druhého o tých podporných a iných programoch,      ktoré  môžu byť zaujímavé aj pre zmluvného partnera.

Čl. III

1.   Partneri sa dohodli, že sa budú stretávať v pravidelných intervaloch, aby urobili prehľad o možnostiach spoločnej účasti na projektoch Európskej únie a ostatných medzinárodných organizácií a budú vzájomne informovať druhého o všetkých domácich a európskych programoch, ktoré môžu ovplyvňovať cezhraničnú spoluprácu. Tieto stretnutia partneri zvolávajú striedavo, zasadnutie zvoláva vždy starosta obce, na území ktorej bude miesto konania stretnutia.

Čl. IV

1.   Partneri túto dohodu uzatvárajú na päť rokov. Po skončení platnosti dohody môžu platnosť predĺžiť alebo môžu uzavrieť novú dohodu. Vypovedať dohodu môže hociktorý z partnerov, ak predloží písomne takýto zámer 6 mesiacov pred termínom rozviazania zmluvy.

2.   Táto dohoda bola spísaná v maďarskom a slovenskom jazyku a bola podpísaná v 6 exemplároch v každom z týchto jazykov. Pracovným jazykom spolupráce je maďarský a slovenský jazyk.

 

V Mostovej, dňa 3. júla 2009

 

Súvisiace dokumenty:

Súhrnná správa – Stretnutie partnerských obcí a rôznych generácií v obci Strekov (1.71 MB)

Obec

Kalendár

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Obec Ohrady Csallóközkürt község

Obec Ohrady

hore