Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

  Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú…

Čítať ďalej

fesztival2015

XV. Dedičstvo otcov

Už po pätnástykrát sa v našej obci uskutočnilo medzinárodné stretnutie folklórnych skupín ” Dedičstvo otcov”. Folklórny festival sa uskutočnil pod záštitou miestnej speváckej skupiny v kultúrnom dome. K príjemnému, pestrému programu prispelo osem folklórnych súborov ako aj škôlkári, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-tanečným programom. Obecenstvo ocenilo veľkým aplauzom miestnu spevácku skupinu, Adama Gányovicsa, spevácku…

Čítať ďalej

Začína sa nový školský rok

Začal sa nový školský rok. Žiakov čakala zrekonštruovaná školská budova. Z príležitosti slávnostného zahájenia nového školského roka odovzdal starosta obce zrekonštruovanú školskú budovu žiakom. Prostriedky na rekonštrukciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov za pomoci miestnych podnikateľov, odborníkov, ako aj prostrednictvom práce dobrovoľníkov. Starosta sa v slávnostnom príhovore poďakoval za pomoc a daroval pamätný list podnikateľom, dobrovoľníkom a…

Čítať ďalej

Svätá omša pri kaplnke sv. Rozálie

Pri kaplnke sv. Rozálie sa veriaci zúčasnili svätej omše, aby sa spolu modlili za príhovor sv. Rozálie. Svätú omšu slúžil vdp. József Mahulányi, farár vo Veľkom Mederi, ktorý prišiel na pozvanie miestného farára, vdp. Krisztiána Bozaya. O sv. Rozálii nemáme veľa životopisných údajov. Základné rysy jej života sa dajú objasniť z tradícií, malieb a iných…

Čítať ďalej

Privítanie nového farára

Na nedeľnej svätej omši sme privítali nového farára. Vdp. Krisztián Bozay prišiel do našej obce z Jelky. Nového pána farára privítal starosta obce Jozef Kubik a člen farskej rady Ladislav Gútai. V mene všetkých veriacich a obyvateľov obce prajeme pánovi farárovi veľa úspechov a Božieho požehnania. Dúfame, že v spolupráci so samosprávou dokáže veľa dobrého…

Čítať ďalej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda    Podľa rozdeľovníka   Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                                        Vybavuje                              Dunajská Streda ORHZ-DS1-566/2015           mjr. Ing. Ladislav Sántha                  02. 07. 2015   Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského…

Čítať ďalej

Rozlúčka s bývalým farárom

28. júna 2015 na nedelnej svätej omši sme sa rozlúčili s našim pánom farárom Jánosom Lormuszom, ktorý tri roky spravoval našu farnosť excurrendo zo susednej obce Trhová Hradská. Po svätej omši sa poďakoval pánovi farárovi starosta obce József Kubik a odovzdal mu pamätnú plaketu. V mene veriacich sa poďakoval otcovi Jánosovi člen farskej rady László Gútai.

Výzva – Ochrana pred požiarmi

Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena. Účinná ochrana pred…

Čítať ďalej

Deň detí

Bohatým a veselým programom sme oslavili Deň detí na detskom ihrisku.  Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference…

Čítať ďalej