Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce!

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa uspokojiť predstavy každého návštevníka stránky, ktorý sa zaujíma o obec Ohrady. Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Želám vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Jozef Kubik starosta obce

Privítanie nového farára

Na nedeľnej svätej omši sme privítali nového farára. Vdp. Krisztián Bozay prišiel do našej obce z Jelky. Nového pána farára privítal starosta obce Jozef Kubik a člen farskej rady Ladislav Gútai. V mene všetkých veriacich a obyvateľov obce prajeme pánovi farárovi veľa úspechov a Božieho požehnania. Dúfame, že v spolupráci so samosprávou dokáže veľa dobrého…

Čítať ďalej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda    Podľa rozdeľovníka   Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                                        Vybavuje                              Dunajská Streda ORHZ-DS1-566/2015           mjr. Ing. Ladislav Sántha                  02. 07. 2015   Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského…

Čítať ďalej

Rozlúčka s bývalým farárom

28. júna 2015 na nedelnej svätej omši sme sa rozlúčili s našim pánom farárom Jánosom Lormuszom, ktorý tri roky spravoval našu farnosť excurrendo zo susednej obce Trhová Hradská. Po svätej omši sa poďakoval pánovi farárovi starosta obce József Kubik a odovzdal mu pamätnú plaketu. V mene veriacich sa poďakoval otcovi Jánosovi člen farskej rady László Gútai.

Výzva – Ochrana pred požiarmi

Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena. Účinná ochrana pred…

Čítať ďalej

Deň detí

Bohatým a veselým programom sme oslavili Deň detí na detskom ihrisku.  Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference…

Čítať ďalej

Obec Ohrady - Csallóközkürt

Nová webstránka našej obce

Dňa 1. mája 2015 sme spustili novú webstránku našej obce. V spolupráci so spoločnosťou DesigNet, s.r.o. bola vypracovaná nová webstránka našej obce. Webstránku nájdete na známej adrese www.obecohrady.sk. Webstránka je vytvorená v redakčnom systéme WordPress, ktorá je prispôsobená pre potreby obce. Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa…

Čítať ďalej

Jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podl’a § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon č. 355/2007 Z. z.”) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým…

Čítať ďalej

Výsledky volieb

Výsledky komunálnych volieb 2014

Starosta:

  1. Jozek Kubik, nezávislý

Poslanci:

  1. Norbert Fekete, nezávislý, 510 hlasov
  2. Ladislav Gútai, SMK-MKP, 496 hlasov
  3. Ivan Bugár, SMK-MKP, 417 hlasov
  4. Peter Gaál, nezávislý, 405 hlasov
  5. Elvíra Golha Orbánová, nezávislý, 388 hlasov
  6. Edita Vavriková, nezávislý, 370 hlasov
  7. Viktor Kocsis, MOST – HÍD, 351 hlasov
  8. Ferdinand Bugár, nezávislý, 324 hlasov
  9.  Zuzana Bíróová, MOST-HÍD, 296 hlasov

Komunálne voľby 2014

Zverejnenie informácií Obec Ohrady zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaného dňa 15. novembra 2014. V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov Obec Ohrady oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 8. augustu 2014…

Čítať ďalej