NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Návrh Dodatku č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach581.9 KiB22. augusta 2019
VZN dane od roku 2017139.5 KiB30. mája 2018
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 obce Ohrady o zásadách hospodárenia a majetkom obce Ohrady36.5 KiB1. januára 2011
Dodatok č. 4/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 obce Ohrady o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ohrady112.5 KiB1. januára 2011
Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 obce Ohrady o zásadách hospodárenia a majetkom obce Ohrady35.5 KiB1. januára 2011
VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ohrady162.5 KiB27. apríla 2017
Dodatok č. 5/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2007 obce Ohrady92.8 KiB1. januára 2011
Dodatok č. 5/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2007 obce Ohrady o správe a prevádzke obecného cintorína v obci Ohrady28.0 KiB1. januára 2011
Dodatok č. 4/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 obce Ohrady o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ohrady25.5 KiB1. januára 2011
Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2007 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Ohrady 55.5 KiB1. januára 2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohrady č. 4/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady67.0 KiB1. januára 2011
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ohrady č. 5/2008 o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území obce40.5 KiB1. januára 2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohrady č. 5/2011 z 10. novembra 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012109.0 KiB15. decembra 2011
VZN obce Ohrady č. 2/2017 o úprave podmienok nájmu obecných bytov v obci Ohrady175.1 KiB25. júla 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohrady č. 5/2010 zo dňa 29.10.2010 - Prevádzkový poriadok verejného detského a športového ihriska73.5 KiB1. januára 2011