Názov zariadenia: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Ohrady
Adresa: Hlavná 19, 930 12 Ohrady
Kontakt: 031/5585119
Riaditeľka: Gányovics Jolán