ohrady_erbPribližne 6 km od miesta, kde dnes leží Dunajská Streda, sa pred tisícročím rozhodli usadiť prísluníci maďarského kmeňa Kürt. Názov osídlenia, ktoré obývali, bol po prvýkrát zaznamenaný v listine z roku 1252 vo forme Kurth, v inej listine z roku 1277 sa spomína v spojení Kuurth capituli Posoniensis, ale jestvuje aj zmienka o obci Kwyrth datovaná do roku 1138. Písomnosti ďalej dokladujú, že v roku 1390 sa používal názov Kiwrt, o 9 rokov neskôr mal názov podobu Kyrth. V Pazmányho súpise je názov obce zapísany ako Egyházkürt.

Keďže sa v starom Uhorsku nachádzalo až pätnásť usadlostí s podobným názvom, v roku 1910 dostala obec kvôli odlíšeniu názov Csallóközkürt. V roku 1927 sa zaviedol nie celkom vydarený slovenský názov Kerť na Ostrove, ktorý sa používal paralelne s maďarským názvom Csallóköz Kürt. Súčasný slovenský názov Ohrady sa používa od roku 1948 a zrejme vznikol zámenou slov kürt a kert pri preklade.

Už v čase panovania I. Laszló bola usadlosť na súpise obranných obcí hraničného pásma. V roku 1252 daroval IV. Béla obec a jej chotár bratislavskému prepošstvu. Podľa iného historického zdroja bola obec dedičným majetkom rodu Hunt-Poznanovcov, čo údajne dokladuje listina z roku 1256. V roku 1439 daroval kráľ Albert obec za odmenu Rozgonyiovcom. Podľa portálneho súpisu z roku 1553 mali Serédy Gáspár, Mérey Mihály a Kerekes Lukács v obci spolu 11 port. V roku 1647 bola obec už zaznamenaná len oka majetok Kerekesovcov.

András Vályi v roku 1796 o dedine poznamenáva, že leží na hodinu pešej chôdze od Trhovej Hradskej, bližšie je k Dvorníkom a k Enyedu. V chotári je málo lúk, pasienkov a lesov, ale rodí sa tam dobrá raž. Po vyhnaní Turkov z Uhorska vlastnil obec rod Pálfovcov. Na konci 18. storočia patrili k obci samoty Apponyi-majetok, Sós-sziget a Új-major. Adolf Fényes v roku 1851 píše, že obec Kürt sa nachádza v Bratislavskej župe medzi Dunajskou Stredou a Trhovou Hradskou pri peštianskej ceste. Má rímsko-katolický kostol, dobré seno a lesy. Zamepánom je gróf Pálffy Ferenc.

V roku 1938 patrili k oci samoty Sós-sziget a Tájlakpuszta.