Aktuality

„Voľby do samosprávnych krajov 2017“

Zverejnenie elektronickej adresy obce Ohrady

V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.
V zmysle ods. 3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.

Obec Ohrady v zmysle hore uvedených predpisov týmto zverejňuje elektronickú adresu Obce Ohrady: ocuohrady@stnoline.sk

V Ohradoch, dňa 18.08.2017

Kubik Jozef
starosta obce