templom-foto

 

Rímskokatolická cirkev farnosť Ohrady
Farár: Dp. PhDr. Krisztián Bozay

Poriadok bohoslužieb:

všedné dni: 17:00, nedeľné bohoslužby: 9:30