Obec Ohrady - Csallóközkürt

Nová webstránka našej obce

Dňa 1. mája 2015 sme spustili novú webstránku našej obce. V spolupráci so spoločnosťou DesigNet, s.r.o. bola vypracovaná nová webstránka našej obce. Webstránku nájdete na známej adrese www.obecohrady.sk. Webstránka je vytvorená v redakčnom systéme WordPress, ktorá je prispôsobená pre potreby obce. Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, jej histórii a súčasnosti a pokúsime sa…

Jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podl’a § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým…