Aktuality

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v Európe

Stav k 23.1.2017

Dňa 13.1.2017 bol na RVPS Komárno nahlásený prípad živej labute ležiacej ne ceste medzi obcami Sokolce a Okoč, ktorá vykazovala zmeny v správaní, ktoré indikovali podozrenie na nakazenie zvieraťa. Po utratení, bolo telo odoslané na vyšetrenie Do NRL, ktoré potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy vo vyšetrovanej vzorke. Typizácia vírusu ďalej prebieha. RVPS Komárno informovalo RVPS Dunajská Streda o vzniknutej situácii, bola vymedzená monitorovacia oblasť o polomere 3 km, táto zahŕňa aj obec Okoč v našom regióne, preto RVPS Dunajská Streda vydala opatrenia pre obec Okoč aj Poľovné združenie Okoč, ktorými nariadila súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa druhov a kategórií, zabezpečiť zvýšenú biologickú ochranu vo všetkých chovoch hydiny a zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov a nahlasovanie výskytu uhynutého vtáctva na RVPS. Vydanými opatreniami zároveň RVPS DS zakázala premiestňovanie a zhromažďovanie hydiny a vtákov chovaných v zajatí, konanie trhov a výstav a platí aj zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva a vypúšťanie pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

Dňa 18.1.2017 sme dostali od Maďarskej veterinárnej autority správu, v ktorej nás informovali o ohnisku vtáčej chrípky v chove kury domácej (cca 30 000 ks) pri obci Ásvanyráró. Pásmo dohľadu o polomere 10 km zasiahlo aj územie SR, konkrétne obce Baka, Gabčíkovo, Sap a Ňárad. RVPS DS vydala pre tieto obce opatrenia s identickými nariadeniami a zákazmi ako v predošlom prípade.

Tretím prípadom je labuť z obce Trhová Hradská, ktorú nahlásila obyvateľka obce dňa 16.1.2017. Inšpektori vycestovali na miesto ohlásenia a uhynuté zviera bolo odoslané do NRL vo Zvolene, ktoré dňa 19.1.2017 o 16.28 potvrdilo prítomnosť vírusu vo vyšetrovanej vzorke. Typizácia vírusu ďalej pokračuje. RVPS DS vydala pre obce Trhová Hradská a Horné Mýto a pre miestne príslušné poľovné združenie opatrenia, ktorých platnosť je až do odvolania.

Do dnešného dňa bolo na RVPS DS nahlásených a prešetrených 17 prípadov výskytu uhynutého voľne žijúceho vtáctva. Po vycestovaní na miesta určenia a zhodnotení situácie boli 2x prizvaní na pomoc členovia hasičského zboru z dôvodu výstytu uhynutých vtákov vo vode, zamrznutých v ľade a pod. Po klinickej prehliadke boli odobraté vzorky, ktoré boli odoslané na vyšetrenie do NRL. V prípade posúdenia nevhodnosti kadáverov na vyšetrenie z dôvodu pokročilej autolýzy boli uhynuté telá odoslané na zneškodnenie do kafilerického zariadenia.

Možno konštatovať, že aj keď vyšetrenia vzoriek neustále ešte prebiehajú v súčasnosti sa jedná prevažne o cirkulujúci vírus H5N8. Po potvrdení vírusu vo vyšetrovanej vzorke u voľne žijúceho vtáctva RVPS vytyčuje tzv. monitorovaciu oblasť o polomere 3 km, v ktorej vydáva opatrenia pre obce a poľovné združenia. V prípade potreby je možné hranicu monitorovacej oblasti upraviť alebo stanoviť ešte aj pásmo dohľadu v polomere 10 km.

Riziko nakazenia človeka alebo iného druhu zvierat, napr. ošípaných nie je možné vylúčiť. Je potrebné dodať, že zatiaľ výskyt ochorenia nebol potvrdený u holubov a vzhľadom na charakteristiku kmeňa vírusu sa nepredpokladá jeho prenos týmto druhom vtáctva.

Výskyt uhynutého voľne žijúceho vtáctva v prírode alebo spozorovanie vtáctva s príznakmi choroby, ako je strata plachosti, vyčerpanosť, nervové príznaky, hnačka a pod. je potrebné hlásiť na obecné úrady alebo priamo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Dunajská Streda. Taktiež podozrenie na ochorenie domácej hydiny je potrebné bezodkladne nahlásiť na tel. čísla 031/552 48 70, 0905/875 136 alebo mailom na adresu riaditel.dsvps.sk.